Journal Of Fluid Mechanics Impact Factor

Journal Abbreviation: J FLUID MECH
Journal ISSN: 0022-1120

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2013/2014 2.294 679 38810
2012 2.183 557 34998
2011 2.459 565 34068
2010 2.453 524 33625
2009 2.283 450 33039
2008 2.315 450 30950