Zeitschrift Fur Naturforschung Section B-A Journal Of Chemical Sciences Impact Factor

Journal Abbreviation: Z NATURFORSCH B
Journal ISSN: 0932-0776

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2013/2014 0.772 176 2969
2012 0.899 175 2926
2011 0.864 197 3164
2010 0.816 208 3415
2009 0.953 233 3680
2008 0.852 224 3406