Annali Di Matematica Pura Ed Applicata

Journal Abbreviation: ANN MAT PUR APPL
Journal ISSN: 0373-3114

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 0.969 184 2664
2019 - 0.959 104 2050
2018 - 1.268 91 1864
2017 - 1.066 104 1871
2016 - 0.864 109 1634
2015 - 0.861 87 1518
2014 - 1.065 97 1371
2013 - 0.909 54 1330
2012 - 0.680 38 1187
2011 - 0.838 39 1071
2010 - 0.896 36 1148