Osaka Journal of Mathematics

Journal Abbreviation: OSAKA J MATH
Journal ISSN: 0030-6126

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - 0.414 37 957
2017 - 0.491 44 972
2016 - 0.482 55 876
2015 - 0.330 59 825
2014 - 0.402 53 729
2013 - 0.375 53 708
2012 - 0.368 37 686
2011 - 0.410 41 621
2010 - 0.336 51 671
<< Oryx