Revista Matematica Complutense

Journal Abbreviation: REV MAT COMPLUT
Journal ISSN: 1139-1138

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 0.8 - 572
2021 1.009 - 559
2020 1.227 72 596
2019 0.855 35 441
2018 0.966 31 426
2017 1.055 31 396
2016 1.121 28 359
2015 0.631 27 253
2014 0.705 31 276
2013 0.585 34 206
2012 0.377 27 195
2011 0.667 26 169
2010 0.696 27 187