International Journal of Applied Mechanics

Journal Abbreviation: INT J APPL MECH
Journal ISSN: 1758-8251

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 3.5 - 2530
2021 3.951 - 2502
2020 3.224 121 2277
2019 2.449 91 1541
2018 1.939 114 1327
2017 - -
2016 1.954 95 804
2015 1.468 93 549
2014 1.624 80 444
2013 1.293 46 296
2012 1.483 47 233
2011 1.165 45 107
2010 - -