International Journal of Applied Mechanics

Journal Abbreviation: INT J APPL MECH
Journal ISSN: 1758-8251

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 3.224 121 2277
2019 - 2.449 91 1541
2018 - 1.939 114 1327
2017 - - -
2016 - 1.954 95 804
2015 - 1.468 93 549
2014 - 1.624 80 444
2013 - 1.293 46 296
2012 - 1.483 47 233
2011 - 1.165 45 107
2010 - - -