Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms

Journal Abbreviation: BBA-GENE REGUL MECH
Journal ISSN: 1874-9399

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2019/2020 - 3.510 108 7544
2018 - 4.599 100 7096
2017 - 5.179 110 7047
2016 - 5.018 147 6523
2015 - 5.373 133 5997
2014 - 6.332 141 5799
2013 - 5.440 130 5274
2012 - 5.456 129 4518
2011 - 4.405 78 4017
2010 - 4.000 91 3834