Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms

Journal Abbreviation: BBA-GENE REGUL MECH
Journal ISSN: 1874-9399

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 4.7 - 7680
2021 6.304 - 8926
2020 4.490 96 8701
2019 3.510 108 7544
2018 4.599 100 7096
2017 5.179 110 7047
2016 5.018 147 6523
2015 5.373 133 5997
2014 6.332 141 5799
2013 5.440 130 5274
2012 5.456 129 4518
2011 4.405 78 4017
2010 4.000 91 3834