Entomologia Experimentalis Et Applicata

Journal Abbreviation: ENTOMOL EXP APPL
Journal ISSN: 0013-8703

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 2.250 114 7100
2019 - 1.696 92 5805
2018 - 1.623 90 5702
2017 - 1.454 124 5242
2016 - 1.162 128 5042
2015 - 1.442 121 4844
2014 - 1.616 114 4939
2013 - 1.711 137 4689
2012 - 1.669 126 4779
2011 - 1.535 120 4753
2010 - 1.404 131 4728