Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia

Journal Abbreviation: ARQ BRAS ENDOCRINOL
Journal ISSN: 0004-2730

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - - -
2017 - 1.515 0 1547
2016 - 1.193 0 1446
2015 - 1.028 86 1255
2014 - 0.844 126 1194
2013 - 0.682 92 1032
2012 - 0.878 100 1022
2011 - 0.879 101 896
2010 - 1.003 120 997