Cephalalgia

Journal Abbreviation: CEPHALALGIA
Journal ISSN: 0333-1024

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2019/2020 - 4.868 165 11053
2018 - 4.438 181 9983
2017 - 3.882 136 8721
2016 - 3.609 140 7932
2015 - 6.052 132 7906
2014 - 4.891 121 7097
2013 - 4.121 108 8417
2012 - 3.485 122 6982
2011 - 3.430 168 6940
2010 - 4.265 155 7292