Diabetologia

Journal Abbreviation: DIABETOLOGIA
Journal ISSN: 0012-186X

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2019/2020 - 7.518 217 31115
2018 - 7.113 250 30692
2017 - 6.023 265 28810
2016 - 6.080 283 28710
2015 - 6.206 291 27066
2014 - 6.671 273 26260
2013 - 6.880 284 26485
2012 - 6.487 339 24906
2011 - 6.814 328 22276
2010 - 6.973 276 21508