Epistemologia

Journal Abbreviation: EPISTEMOLOGIA
Journal ISSN: 0392-9760

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2018/2019 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - 0.091 - 15
2011 - 0.077 5 15
2010 - 0.077 6 11