Journal of Applied Fluid Mechanics

Journal Abbreviation: J APPL FLUID MECH
Journal ISSN: 1735-3572

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2020/2021 - 1.405 160 1659
2019 - 0.689 188 1077
2018 - 0.914 175 850
2017 - 1.090 169 844
2016 - - -
2015 - 0.888 95 255
2014 - 0.746 69 181
2013 - 0.505 65 96
2012 - 0.263 39 56
2011 - - -
2010 - - -