Deutsches Arzteblatt International

Journal Abbreviation: DTSCH ARZTEBL INT
Journal ISSN: 1866-0452

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) - -
2021 8.251 - 8039
2020 5.594 98 6542
2019 4.796 97 4817
2018 4.469 101 4331
2017 3.890 96 3673
2016 4.257 96 3124
2015 3.738 95 2403
2014 3.518 103 2016
2013 3.608 95 1761
2012 3.542 102 1386
2011 2.920 102 918
2010 2.108 101 603