Herzogia

Journal Abbreviation: HERZOGIA
Journal ISSN: 0018-0971

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2017/2018 - 0.838 38 371
2016 - 0.740 62 298
2015 - 0.821 34 181
2014 - 0.653 24 186
2013 - 0.919 32 216
2012 - 0.366 17 123
2011 - - -
2010 - - -