Journal of Neurological Surgery Part B-Skull Base

Journal Abbreviation: J NEUROL SURG PART B
Journal ISSN: 2193-6331

Year Impact Factor (IF) Total Articles Total Cites
2022 (2023 update) 0.9 - 1518
2021 1.407 - 1592
2020 1.826 138 1330
2019 1.397 132 896
2018 1.216 140 669
2017 1.068 77 478
2016 1.092 69 351
2015 1.079 76 230
2014 0.720 66 99
2013 0.246 59 16
2012 - -
2011 - -
2010 - -