Leukemia

Journal Abbreviation: LEUKEMIA
Journal ISSN: 0887-6924

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2017/2018 - 10.023 262 25265
2016 - 11.702 203 23538
2015 - 12.104 228 22423
2014 - 10.431 212 20905
2013 - 9.379 220 19431
2012 - 10.164 242 18259
2011 - 9.561 183 17255
2010 - 8.966 188 16938