Tecnologia y Ciencias del Agua

Journal Abbreviation: TECNOL CIENC AGUA
Journal ISSN: 0187-8336

Year Bioxbio Journal Impact* IF Total Articles Total Cites
2017/2018 - 0.216 67 106
2016 - 0.096 64 48
2015 - 0.108 41 36
2014 - 0.047 49 12
2013 - 0.086 64 8
2012 - 0.012 42 1
2011 - - -
2010 - - -